خاطرات من و داداش محمدپارسا

روزهای زندگی

شیطونی محمدپارسا

شیطونیهای محمد پارسا وای وای .... 

این روزها محمد پارسا خیلی شیطون شده شبها با باباش مسابقه دو میذاره وچهار دست وپا بدو بدو میره میخنده وپشت سرش رو نگاه میکنه که بابایی میاد یا نه .

راستی امروز صبح هم محمد پارسا جون با روروئکش چپ کرد ومحکم خورد زمین  وحسابی هم گریه کرد.