خاطرات من و داداش محمدپارسا

روزهای زندگی
محمدپارسا رفت تو یازده ماهگی وزن10/300قد75 حالا محمدپارسا دد می کنه بشکن میزنه ودیگه می خواد راه بره